స్వాగతం
మా కుటుంబం

    

Pastor John Samuel

Pastor John Samuel

ఆదివారం:సండే స్కూల్   

                      సండేస్కూల్: 7-9
క్వయర్  : 9 -9:30
ఆరాధన :9:30-12
క్వయర్ ప్రాక్టీస్ :13

 శుక్రవారం      బైబిలు                                   అధ్యయనం :18  

మా సంఘ కార్యక్రమములు మరియు పరిచర్యలు
మమ్మల్ని సంప్రదించండి

13 + 7 =

మమ్ములను సంప్రదించండి

Prathipadu    –      533   432,              East   Godavari   District,        Andhra Pradeshsate, India.

+91 9949 308086